-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           SLEKT AV KRISTIAN ANTON JACOBSEN, KOLLEKASENE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FORORD:

Slektsgransking er vanskelig og svært tidkrevende. Dessuten kan det være vanskelig å finne kildemateriale som er sikkert nok og som har unngått å bli ødelagt. Kildene kan også inneholde direkte feil. For eksempel er det nevnt 3 forskjellige navn/skrivemåter på mellomnavnet Otilie til Amanda Jacobsen, kona til Kristian Anton Jacobsen— nemlig Otelie, Otilia og Otilie. Det siste antas som riktig.

Innføring av forskjellige skrivenormer skaper også problemer — Bierge eller Bjerge, Torchildsen, Torkildsen, Torkillsen eller Torkilsen, Ide, Id eller Idd. Mange eksempler kan nevnes. Selv om en ny skrivemåte allerede hadde vunnet innpass i byer og tettsteder, kunne det ta lengre tid på landsbygden. Det er imidlertid alminnelig akseptert at navn også i dag kan skrives forskjellig — Niels, Nils, Jacob, Jakob, Aage, Åge. Dette kan forklare at prestene skrev inn opplysninger i kirkebøkene på forskjellige måter. Prestenes varierende kvalitet på sin gotiske løkkehåndskrift har skapt problemer for utallige amatører innen slektsforskning - også for undertegnede.

Opplysninger fra kirkebøker, folketellinger, skifteprotokoller, skattematrikler, bygdebøker, bilder, intervjuer og muntlig overføring er benyttet og sammentilt for å utvikle slektshistorien til Kristian Anton Jacobsen. Det er nedtegnet en egen oversikt over kildene og innsamlet materiale bakerst i hefte. Med uvurderlig hjelp av slektsforskere fra Halden og Strømstad har det vært mulig å oppspore slekt helt tilbake til ca. 1350. Det er i fleres interesse at arbeidet forsetter. Spesielt er det viktig å få registrert kildemateriale av forskjellig slag. Ta derfor kontakt om du har noe som kan være av betydning. Originale bilder, brev, kort, attester, dødsannonser - alt har verdi.

Per Kristian Jacobsen
Riisløkka 24
1600 FREDRIKSTAD


 

SLEKTS- OG GÅRDHISTORIE:

Den grenen av slekten som er nedtegnet nedenfor kan følges langt tilbake i tiden. Slekten har bodd på gården Buer i Idd i uminnelige tider. De første leddene som det er mulig å spore, finnes det ikke noen sikre eller fullstendige opplysninger om, men all sannsynlighet peker mot den personen som bodde på Buer litt før 1600.

Oluf Buer, født ca. 1550. Denne Oluf er nevnt første gangen den 10. mai 1591. Da var han hyldingsmann på Akershus den første gangen kong Christian IV var i Norge. Kongen ble da hyldet av de norske stendene. Til å møte der var det innkalt hele adelen, bispene og andre representanter for presteskapet, 5 representanter for hver by og 3 representanter for bøndene i hvert prestegjeld. Oluf var den gang representant for Ide prestegjeld. Da den danske kansleren hadde lest hyldingseden, knelte representantene ned og svor troskap mot kongen. Oluf var eier av hele Buer. Hans kones navn kjenner vi ikke, men de hadde en sønn, nemlig:

Mathis Olufsen Buer, født ca. 1580. Han er også eier av hele Buer. I skattemanntallet for 1624 står det at han skylder 7 huder, som er skatteskylder på hele Buer. Han er død i 1643. I “Officerskatt Mikkelsmess 1643” står det bare: “Enken Buer forarmet”. Heller ikke hans kone er kjent, men deres 3 barn er:

1. Torgill. Se neste ledd.

2. Peder født 1617.

3. Berte født 1628, død 1728 100 år gammel.

 

Torgill Mathisen, født 1615. Gården Buer ble delt mellom Torgill og Peder. Det er Torgill som får Vestre Buer og som vi skal følge i denne slektsgrenen, mens Peder får østre Buer og som kan følges i gårdshistorien. Heller ikke Torgills kone vet vi noe om, men de hadde en sønn.

1.      Jakop.

 

Jakop Torgillsen, Buer, født ca. 1660, gift med Thora Gundersdatter. De hadde følgende barn:

1. Barbro, født ca. 1690, død 1742. Gift 2. februar 1738 med enkemann Thore

    Brynildsen, Bakke. De hadde ingen barn.

2. Torkil. Se neste ledd.

3. Gunder, født 1699, død 1744. Gift 23. november 1721 med Man Pedersdatter. De

    bodde på As i Idd.

4. Thore. Gift 1727 med Pernille Torgalsdatter, Idebøen. De bodde på Sanderød.

5. Ole. Gift med Kirsten Mikkelsdatter.

 

Torkil Jakopsen, Buer, født 1693, død 1763. Gift med Birte Olsdatter, født 1688, død 1762. De hadde følgende barn:

1. Thore, døbt 6. mars 1733, død 1. juni 1785. Gift 2 ganger. Første gang 8. oktober

   1758 med Kari Jonsdatter, Liholt, datter av Jon Thoresen, Liholt og hustru Anne

    Brynildsdatter. Annen gang 17. oktober 1773 med Kari Jakopsdatter, Idebøen,

    datter av Jakop Halversen og 01aug Mathisdatter. Kan var søster av Barbro som var

    gift med Engebret Simensen. Thore var 22. august 1756 fadder til broren Ole sønn

    døbt Jacob. 23. januar 1757 fadder til Simen’s sønn Engelbert. Barn:

   1. Hans, døpt 25. februar 1759 (faddere: Mathias Toresen, Syver Torgaldsen, Oluf

       Mathiasdatter, Nille Arvesdatter, Mari Nielsdatter).

   2. Elli, døpt fl. november 1760 (faddere: Bl. a. Ole Torchildsen, Anne Nielsdatter).

   3. Anne (?), døpt 25. august 1762 (?) (faddere: Rasmus Toresen, Anders Mathisen,

       Anne Nielsdatter, Barbro Jonsdatter, Eli Andersdatter).

   4. Man, døpt 19. mars 1769 (faddene: Simen Torkildsen, Niels Jonsen, Torgal

       Gundersen, Ragnhild Jonsdatter).

   5. Barbra, født 25. desember 1770, døpt 24. mars 1771 (?) (fadder bl.a. Ander

       Jonsen).

 

2. Simen (Simon ?). Gift med Magdalene Engelbertsdatter. Bodde på Buer. Skifte den

    13. oktober 1805. Barn:

    1) Engelbert (Ingebrett ?), født ca. 1755 (50 år 13. oktober 1805), døpt den 23.

        januar 1757 (faddere: Ole Torchildsen, Thor Torchildsen, Guri Halvorsdatter,

        Maren Larsdatter). Engelbert ble gift med Barbro Jakobsdatten, Idebøen, døpt

        1750, datter av Jakob Halvorsen (fadder til Ole Torkilsen’s barn Peder den 1.

         januar 1759) gift med Olaug Mathisdatter (25. februar 1959 fadder til Thore

         Torkilsen’s barn Hans). Barn: Bernt født ca. 1781 og Torkild født ca. 1769.

     2) Gunder, Tellesaas, født ca. 1756 (49 år 13. oktober 1805).

     3) Jacob, Telleeaas, født ca. 1759 (46 år 13. oktober 1805).

     4) Hans, Ranstuen, født ca. 1775 (30 år 13. oktober 1805).

     5) Anders, født ca. 1776 (29 år 13. oktober 1805).

     6) Ole, født ca. 1779 (26 år og “gevorben” soldat 13. oktober 1905).

     7) Bert, født ca. 1779 (26 år og “gevorben” soldat 13. oktober 1805, muligens 

         tvilling med Ole).

3. Ole. Se neste ledd.

4. Hans. Gift med Anne Nielsdatter. Barn: Oluf, døpt 11. februar 1759 (faddere: Thore

    Torchildsen, Simon Andersen, Halvor Thorsen, Pernille Torchilddatter, Anne

    Simondatter).

 

Ole Torkilsen. Gift 21. september 1755 med Nille Arvesdatter. De bodde på Berby i Idd i 1755. NB! Den 15. januar 1747 døpte Ole Torchildsen og Anne Andersdatter B. en sønn kalt Ole. Det er noe usikkert om dette er den samme Ole Torkildsen. Faddere var Jacob Berntsen, Torsten Nilsen, Pernille Haraldsdatter, Ingeri Nielsdatter, Berthe Olsdatter. Barn med Nille Arvesdatter:

1. Jacob. Se neste ledd.

2. Peder, døpt 1. januar 1759 (faddere: Bl. annet Jacob Halvorsen, Anne Simesdatter,

    Anne Iversdatter)

3. Sverre, døpt 2. november 1760.

4. Lorentz (7), døpt 1. mars 1762 (faddere: Bl. a. Thore Torchildsen, Mari

   Torchildsdatter.

 

Jacob Olsen, født på Berby i 1755 (?), døpt 22. august 1756 (faddere: Simon Torchildsen, Thor Torchildsen, Groe Rasmusdotter, Anne Asbbjørnsdatter, Barbara Arvesdatter), død 27. mars 1824. Gift 2. oktober 1782 (?) med Ingeborg Andersdatter, døpt 15. mars 1761, død 1836 (skifte 19. november 1836), datter av Anders Torgalsen og Anne Simesdatter.

I følge folketellinger bodde de i 1790 på Berby, 24. september 1797 på gården Bierge og i 1801 på Bierge. Etter Jacobs død bodde enken Ingeborg Andersdotter på Bierge.

Barn:

1. Anders, født ca. 1786 (15 år i 1801), død i 1834 av kolera. Hadde en datter hos Ole

    Jacobsen, Bøen, Elisabeth Hellesen.

2. Ole, født ca. 1787 (14 år i 1801), døpt 16. juli 1789. Gift med Eli Torgalsdatter,

    datter av Torgal Hansen, Bisseberg, død 1818 og Kristine Brynildsdatter

    (Skifteprotokoll 22. juni 1820).

3. Hans. Se neste ledd.

4. Anne, født ca. 1796 (5 år i 1801). 42 år og enke på gården Braatorp den 19.

    november 1836.

5. Niels, døpt 24. september 1797 (hans faddere var Torgal Andersen, Halvor Hansen,

    Berthe og Anne Nielsdøtre og Anne Halvorsdatter). Det er noe usikkert om Niels

    ble gift med Anne Larsdatter. Han bodde på Eide (Ende ?) 19. november 1836.

    Niels er også registrert som fadder til 4 av broren Hans’ barn.

6. Elen, født ca. 1799 (2 år i 1801). Hun var i 1836 gift med Svend Olsen, Braaten.

 

Hans Jacobsen, født 2. juledag 1790 i Enningdal, døpt 2. søndag i advent (4. desember 1791 ?) i Ide. (NB! Registrert som 13 år ved folketellingen i 1801). Faddere var Søren Syversen, Anders Pedersen, Marthe og Anne Hansdøtre og Inger Simesdatter. Hans var i 1819 underoffiser og leilending på Stegerød, i 1822 underoffiser og gårdsmann på Stegerød, i 1824, 1828 og 1831 leilending på Præstebakke. I 1833 var han gårdbruker på Bærbye.

Som 28 åring ble han den 24. november 1819 gift med Anne Torgalsdatter, Bisseberg, datter av Togal Hansen, Lieholt, død 1818 (skifte 18. september 1818) og Kristine Brynildsdatter. Forlovere var lensmann Andersen og klokken Svend Nielsen, Torp. Skifte etter Ingeborg Andersdatter, 19. november 1836.

Barn:

1.      Trine, født på Stegerød den 7. juni 1822, døpt den 23. juni i Enningdal. Faddere var Anders Svendsen, Nordgaard, Kris tine Christersdatter, Ole Jacobsen, Ende (?), Eli Torgalsdatter, Ende. Brynild Torp.

2. Jacob. Se neste ledd.

3. Hans, født på Præstebakke den 3. juni 1826, døpt 11. juni 1828 i Ide. Faddere var

    Niels Jacobsen, Aarrebakke, Anne Larsdatter, Aarrebakke, Jens Olsen,

    Præstebakke, Inger Svendsdatter, Præstebakke, Berthe Johnsdatter, Braatorp.

4. Otter, født på Præstebakke den 7. desember 1828, døpt den 26. desember i

    Enningdalen. Faddere var Niels Jacobsen, Arrebakke, Anne Larsdatter, Anders

    Svendsen, Spjegaarsvigen, Mari Svendsdatter, Helene Nielsdatter, Lieholt. Gift den 

    14. oktober 1853 med Andrine Petronelle Andersdatter, Ende, født 22. juli 1835,

    datter av Anders Hansen, Aarrebakke. Dobbeltbryllup sammen med broren Jacob

     Hansen og Anne Kristine Madsdatter, Golden.

5. Anders, født 3. april 1831 på Præstbakke. Faddere var Niels Jacobsen, Aarrebakke,

    Anders Enersen, Hans Nielsen, Lieholt, Anne Larsdatter, Aarrebakke, Anne

    Elisabeth Jacobsdatter, Helene Nielsdatter, Lieholt.

6. Torvald, født på Bærby den 7. juli 1833, døpt 21. juli i Enningdalen. Faddere var

    leilending Niels Jacobsen, Ende, gårdsmann Anders Jacobsen, Bjerge, Anne

    Larsdatter, Ende, Elen Nielsdatter, Bærby, Helene Nielsdatter, Lieholt.

 

Jacob Hansen, Præstebakke, født 5. juni 1824, døpt den 20. juni 1824 i Ide. Faddere var Niels Olsen, Præstebakke, Inger Andersdatter, Jens Olsen, Præstebakke, Inger Svendsdatter, Præstebakke, Man Svendsdatter, Torp. Død 16. mai 1875. Han bodde på Buer i 1865 og på Aarrebakke i 1865 som husfader, gårdbruker og selveier. Han giftet den 14. oktober 1853 med Anne Kirstine Madsdatter, Golden, født 25. mai 1833, død den 14. september 1871, datter av Mads Madsen, Golden og Nanne Marie. Etter hans kones død fikk Jacob en sønn, Christian Anton, med ei tjenestepike Anne Keisa Andreasdatter fra Orr Sogn i Sverige, som bodde på gården Aarrebakke. Det er på gården Bjerkenæs i Idd registert i en folketelling den 10. april 1849 ei jente med navn Anne Andresdatter, “uægte pigebarn 8 år”. I så fall ville hun vært født i ca. 1841. Jakop ville gifte seg med henne og ville at hun skrive under et ekteskapsdokument, men det gikk ikke slik. I Kirkebok fra Idd (Mikrofilm 1172031) står det “Kristian Anton født 23. desember 1872, døbt 9. februar 1873, uekte barn. Mor svensk pike Anna Keisa Andreasdotter bor på Arrebakke med enkemann gårdbruker Jakop Hansen, Aarrebakke. Faddere: Thorvald Hansen, Buer, Svend Jørgen, Buer, Andrine Andersdatter, Buer, Karloline Simensdatter, Buer”.

Noe usikre kilder sier at Anna Keisa Andreasdotter senere kalte seg for Anna Wenermark. Hun fikk ytterligere 2 barn, Olga (Fredriksen) og Charlotte (Marshell). Det er blitt fortalt om Anna at hun som ung var høy, slank og pen. Hun ble 85 år - altså død ca. 1924. Anne ligger gravlagt i Halden eller på Idd uten gravstøtte.

Barn:

1. Allette Amalie, født 26. oktober 1855.

2. Hanna Marie, født 4. november 1857.

3. Hans M. født ca. 1858 (7 år i 1865)

4. Charlotte Josefine Emilie, født 8. januar 1862. Hennes faddere var Anders Hansen, 

    Stenersrød, Otter Hansen, Buer, Kristine Madsdatter, Aarebakke, Andrine

    Andersdatter, Buer.

5. Oskar, født 11. november 1863, døpt 3. januar 1864. Faddere var Ole Halvorsen,

    Glende, Iver Brynhildsdatter, Præstebakke, Marte Madsdatter, Glende, Bolette

    Brynhildsdatter, Præstebakke. Etter farens død ble Oskar sendt til Buer som

    forsterbarn og gjetergutt hos Kristine Nilsdatter, født 1806 i Arendal, enke og

    gårdbrukerske. Oskar bodde på gården Frantzebakke (gnr. 68, bnr. 4) i Idd 1. januar

    1903. Han er nevnt i Norges Skattematrikkel fra 1903, eiendommer og deres skyld,

    0,88 øre Oskar 3. Bakke, Frantzebakke. Oskar var med i kommunestyre i Idd fra

    1914 til 1916.

6. Karl Johan, født 1. januar 1866, døpt 4. februar 1866, død 22. juni 1926. Han gikk

   1. brigade underoffisersskole. I 1890-årene var han handelsbet i Idd. Da Haldens

    Privatbank ble opprettet, ble han fra 8. oktober 1895 ansatt som kasserer og i denne

    stillingen ble han til sin død. Ved siden av sin hovedstilling hadde han endel

   revisorarbeide . Han var eier av Borgergaten 1 fra april 1910. Han deltok lite i det

   offentlige liv, men var Venstres varamann til bystyret 1911 til 1916. Noen ganger

    medlem av 17-maikomiteen (bl. a. 1902 - som sekretær - og 1906). Han var revisor i

   en del foreninger, som Halden skytterlag (omkr. 1915—20), og i Fredrikshald og

   omegns Jegerforening (omkr. 1900), som han var med og stiftet 1898. Revisor i

   Fredrikshald Dampskipsselskap omkring 1915.

   Som fremragende skytter var han et ivrig medlem av Halden skytterlag. Han var

    blant annet skandinavisk mester på 300m (internasjonal skive).

   Giftet seg i 1892 med Hanna Lovise Bøen, født i Enningdalen 13. mars 1871, død

    26. mai 1940, datter av gårdbruker og stortingsmann Hans Theodor Bøen (født 3.

    januar 1847, død 28. juni 1918) og Matre Emilie Larsdatter, Vaglen (født 4. januar

   1849, død 23. juli 1916). Sammen hadde de 8 barn. Se vedlegg.

7. Kristian Anton (med Anna Kaisa Andreasdotter). Se neste ledd.

 

Kristian Anton Jacobsen, født på Bjerkenæs i Idd den 23. desember 1872, døpt 9. februar 1873, død 27. november 1957. Bjerkenæs, nå kalt Bjørkenes i Lommeland ligger på svensk side av Iddefjord rett over fra Arrebakke.

Han gikk på Skee flyttande folkskola fra 1886. Fikk “Af gångsbetyg” den 27. desember 1887 underskrevet av folkeskolelærer P. A. Ekeberg, Hogen i Gøt 0 Bohuslen. Han bodde da på Bjørnerød i Lommeland. Brev og kort viser at han brukte bare Anton som fornavn.

Den 16. november 1894 giftet Anton seg i Sverige med Amanda Otilia Carlsdotter, Høgebohult, Nesingesocken, Hogdal, født 12. oktober 1875, død 8. oktober 1960, datter av Oluf Albert Karl Karlsson (druknet i Iddef og Anna Marie Karlsdotter, Hogdal (født 21. januar 1849, død 20. august 1906, gravlagt på Hvaler Kirkegård, støtten står den dag i dag). De bli viet i Hogdal kirke.

Anton var fra 1896 og fram til oktober 1898 ansatt som stenhugger hos De Førenade Stenhuggerier, Bjørstad. Han kom fyttende til H fra Sverige den 27. september i 1899

med hustru og 3 barn. I 1899 kjøpte Kristian Anton Jacobsen Kollekasene (bnr. 3, 5, 32 og 33) for kr. 2.600,-. Pengene hadde han mest sannsynlig arvet fra sin far, Jacob Hansen, Bakke. I et ekteskapsdokument skrevet av Jacob Hansen den 7. april 1873 står det nemlig “.... hvis jeg skulde falde ifra inden ægteskab bliver fuldbyrdet at Kristian Anton skal Arve efter mig som end af minne Ægte Børn”.

Familien bodde da i det gamle våningshuset (antakelig fra 1850-årene). I 1905 ble det laget en grunnmur til det nye huset, et tømmerhus som ble fullført i 1908.

Han var i 1904 stenhuggerformann i kant- og granittstensbransjen og småbruker. Fra 27. april 1903 til desember 1919 var ansatt i A/S Brooks’ Granit Coy, Fredrikshald. Han ble da sagt opp på grunn av “altfor ubetydelig drift paa Hvaler”. Attester sier at Anton i “hver henseende paalidelig formand”, “Dygtig og energisk mand”, “ædrulig”. Under den andre verdenskrigen ble A/S Brooks’ Granit Coy tvunget til å innstille driften på Hvaler. I en sluttattest står det at Kristian Anton Jacobsen var ansatt som formann for selskapets stenhuggerier på Hvaler. Det ble hugget kantsten, gatesten og finsten. Han foresto også  utkilning av råblokker til storsten, innpakning av finsten, oppsetting av kraner, brygger o.s.v.

Fra 3. januar 1917 til 22. februar 1918 var han engasjert av Ingeniør Haavard Berge, Entreprenørforretning, Kristiania ved anlegging av ny bedding på Fredrikstad Mekaniske Verksted og ved DE—NO—FA. Han jobbet da som formann og foresto fjellspregning maskinboring med pressluft, betongstøping og mudringsarbeide. Han hadde også ansvaret for lønningene. Anton var til og med desember 1920 engasjert med smiarbeide, sementstøping og maskinmontering hos Hvaler Preservering & Co (I.C. Johannesen Colonial & Fedevareforretning, Fredriksstad).

Anton Jacobsen ble i 1911 sterkt forbrent i ansiktet og på hendene. Som stenhuggerformann hadde han ansvaret for lagring og utdeling av krutt. Dette ble lagret i smia på Kollekasene som, sjelden var i bruk. En dag han skulle smi, falt en glødende jernbit på jordgulvet hvor det tidligere var sølt krutt. Raskt ble kruttet antent. Hans var med i smia, men slapp uskadd fra ulykken. Anton fikk reddet ut Hans og sprang så til nærmeste vannpytt for å lindre smertene. Huden i ansiktet hang i pløser, ødelagt av forbrenning. Dette reddet han fra ytterligere skade. Det sies at dr. Lundevall gråt av synet av Anton. En slepebåt ble rekviret og fikk fraktet han til Sentralsykehuset i Fredrikstad. Ulykken gjorde at Anton ble vansiret i ansiktet og merket for resten av livet.

I 1911 pantsatte han gården for kr. 600,-. Husene var da forsikret for kr. 2.450.

I 1950 kom Anton på Sentralsykehuset i Fredrikstad muligens for lårbeinsbrudd. Han jobbet fram til 1946 og var siden hjemme fram til sin død i 1957. Amanda kom i 1950 på Pleiehjem på Kirkeøy sammen med Ågot, senere bodde de hos Gerda. Etter Amanda døde i 1960 ble Ågot boende hos Gerda fram til sin død i 1971.

Barn:

1. Gerda Cecilie, født 18. mai 1895 i Sverige, gift med Ingval Skrøder.
                Barn: 1)    Torleif .
                         2) Harald Erik. 
                         3) Inger gift med Børre. Bosatt i Kongsberg.

            2. Johan Konrad, født 10. oktober 1896 i Sverige, død 6. mai 1918, fyrbøter, ugift.

            3. Oskar Valdemar, født 29. november 1897 i Sverige, død 8. mars 1928 på hospital i Ellis Island, USA.

4. Arthur Helge, født 6. juli 1899 i Hvaler, gift med Kirsten Dalby.
                Barn: 1) Tor, gift  med Elisabeth Slorer. 
                         2) Lisa 
                         3) Britt, gift med Ole Slorer.

5. Fritz Rikard, født 1. februar 1902 i Hvaler, død 15. februar 1975, ligger begravd på Gressvik. Gift 4. oktober 1946 med Kristine Eline Svankil, født 31. august 1918, død 15. desember 2009.
                Bodde på Gressvik. Ingen barn.

6. Karl Viktor, født 24. mai 1904 i Hvaler, død 29. oktober 1988. Har bodd på Gressvik. Gift med Karin Arntsen.
                Barn: 1) Kai 
                         2) Håkon

7. Hans Ingart, født 4. mars 1906 i Hvaler, bor på 4.1.19 på Kirkeøy der han i 1953 bygde en enebolig. Han var fram til pensjonsalder ansatt som veivokter i Statens Vegvesen. Giftet seg med
                Sara Reff Gundersen, født 30. mars 1916, død 1. juni 1986, datter av Lorentz Christian Gundersen og Klara Sofie
                Barn: 1) Karsten Oskar, født 29. november 1935, gift med Torbjørg Isaksen.
                         2) Lill Greta, født 7. september 1944, gift med Egil Adolfsen.
                         3) Per Kristian, født 2. februar 1951, gift med Stine Petterøe født 27. februar 1959.
                         4) Kari Sofie, født 2. februar 1951.

8. Robert Kristian, født 6. juni 1907 i Hvaler, død 23. desember 1994 i Fredrikstad, ligger begravd på Østre Fredrikstad gravlund. Gift med Astrid Svangren, Fuglevik.
                Barn: 1) Kåre,
                         2) Inger Berit gift med Tore Eriksen,
                         3) Else-Marie født 8. januar 1955, gift med Ivar Johansen.

9. Aagot Antonie, født 21. mai 1911, død 5. juni 1971 .Mongloid, ligger gravlagt i Tune. Hun bodde etter sin mors død hos Gerda.

10. Olga Kristine, født 19. mars 1913 i Hvaler, døpt 18. mai 1913 i Hvaler, gift i Hvaler 28. oktober 1939 med Thorleif Nicolai Pedersen, født 22. oktober 1903 i Halden, død 11. april 1971,
                  sønn av Johan Pedersen (død 1925) og Inga Nilsen (død 1956).   
                 Barn: 1) Aud Lillian, født 1. februar 1942, gift 10. juni 1961 med Stein Egil Lie født 9. desember 1934. Bosatt i Halden.
                          2) Reidar, født 13. oktober 1943, 12. juni 1971 gift med Hjørdis Johansen født 29. august 1943.
                          3) Anne-Brit, født 17. mai 1948, 29. mars gift med Per Olav Begby født 7. januar 1940.

11. Anna Signe Marie, født 28. august 1915, gift med Knut Tidemann Olsen født 31. januar 1913 i Hvaler, sønn av stenhuggerformann Wilhelm August Olsen Bølingshavn-Tangen
                  (født 23. mai 1873 i Sverige, død 2. august 1962 på St. Jcsephs Hospital, Fredrikstad og Klara Pauline Jansen (født 24. mars 1873 i Hobøl i Sverige,
                 død 15. mai 1951 i Bølingshavn) bosett i Bølingshavn på Kirkeøy.

 

 

   
     
     

Tekstboks: Pr.  25/1 2010

 

Arvinger av Fritz Rikard Jacobsen, født 1. februar 1902, død 15. februar 1975

1.      Gerda Cecilie født 18. mai 1895 i Sverige, gift med Ingval Skrøder.
3 barn:
1) Torleif Skrøder, 4309 El Mar Drive 33308 Lauderdale by the Sea, Florida.
2) Harald Erik (død 1981),
    2 barn:
    - Bente Skrøder, Ringgaten 72, 1723 Sarpsborg, 69156462
    - Jeanett Skrøder, Blessomveien, 34, 1709 Sarpsborg, 69150123
3) Inger Ragnhild Lohne, Skjellbakkveien 3B, 3616 Kongsberg, 32733986.

2.   Johan Konrad, født 10. oktober 1896 i Sverige, død 6. mai 1918, fyrbøter, ugift.
                  Ingen arvinger

3.   Oskar Valdemar, født 29. november 1897 i Sverige.
      Død 8. mars 1928 på hospital i Ellis Island, USA. Ugift. Ingen arvinger.

4.   Arthur Helge, født 6. juli 1899, død juni 1988, gift med Kirsten Dalby, død.
      3 b
arn:
      1) Tor (død 2004)
          2 barn: 
          - Tor Christian Slorer Jacobsen, Jernbanegaten 10, 1605 Fredrikstad
          - Henriette Slorer Jacobsen, Sydnesgaten 11, 5010 Bergen, 97194210
      2) Lisa Jacobsen, Hammerstads gate 36, 0363 Oslo, 92052791
      3) Britt Slorer, Bakkeliveien 10, 1719 Sarpsborg, 69128009

5.   Fritz Rikard, født 1. februar 1902 i Hvaler, død 15. februar 1975.
      ligger begravd på Gressvik. Gift 4. oktober 1946 med Kristine Eline Svankil,
      født 31. august 1918, død 15. desember 2009. Bodde på Gressvik. Ingen barn.

6.   Karl Viktor, født 24. mai 1904 i Hvaler, død 29. oktober 1988. Gift med Karin Arntsen, død.
                  2 barn:
                  1) Kai Jacobsen, Fastings vei 22, 1726 Sarpsborg, 69152682
                  2) Håkon Jacobsen, Furuveien 2, 1621 Gressvik, 69328745

7.   Hans Ingart, født 4. mars 1906 i Hvaler, død 1994. Gift med Sara Reff Gundersen,
                  født 30. mars 1916, død 1. juni 1986.
                  4 barn:
                  1) Karsten Oskar Jacobsen, Skogholtet 7, 1715 Yven, 69140829
                  2) Lill Greta Adolfsen, Stenlia 32, 1680 Skjærhalden, 69379267
                  3) Per Kristian Jacobsen, Riisløkka 24, 1614 Fredrikstad, 69391442
                  4) Kari Sofie Jacobsen, Tjennstien 5, 1680 Skjærhalden, 69379411

8.   Robert Kristian, født 6. juni 1907 i Hvaler, død 23. desember 1984 i Fredrikstad.
                  Gift med Astrid Svangren, Fuglevik, død.
                   3 barn:
                   1) Kåre Jacobsen født 16. juli 1942, død 6. juni 2004.
                       3 barn:
                       - Tor Kristian Wilhelmsen c/o Larsen, Oremoveien 19, 1659 Torp, 47243703
                       - Per Ivar Jacobsen, Stillovs vei 26, 1604 Fredrikstad, 93215139
                       - Kai Robert Jacobsen, Gelertsens gate 4, 1608 Fredrikstad, 47171095
                  2) Inger Berit Eriksen (død)
                      2 barn:
                      - Astrid Johanne Eriksen, Gamle Ålevei 26, 1621, Gressvik, 47391086
                      - Roy Eriksen, Storveien 98, 1621 Gressvik, 69310737
                  3) Else Marie Johansen, Krosnesveien 19, 1621 Gressvik, 92429802

9.   Aagot Antonie, født 21, mai 1911, død 5. juni 1971. Ingen barn.

10.  Olga Kristine, født 19. mars 1913 (død), Thorleif Nicolai Pedersen (død).   
                  3 barn:
                  1) Aud Lillian Lie, Idunns vei 5, 1781 Halden, 97677192.
                  2) Reidar Pedersen, Rokkeveien 1, 1779 Halden, 69180876
                  3) Anne-Brit Begby, Nordre Kongsvei 4, 1655 Sellebakk, 69347449

11.  Anna Signe Marie, født 28. august 1915 (død), gift med Knut Tidemann Olsen født 31. januar
                  1913, død okt 1996. Ingen arvinger.