Slekt av Gundersen
     

Slektslinje I: Linje 1,3,6,12, 25, 50, 100, 200,400, 802, 1604, 3208
Denne linjen er i Hvaler Bygdebok lett å følge. Det har vært mulig å følge slekten tilbake til ca.1570. Vi begynner med:

Lauritz Knutsen, Allerød, Kråkerøy. Født ca.1570,død ca.1650. Han var bonde på A1lerød i 1592. Han må da ha vært temmelig ung, for senere forekommer han i regnskapene helt fremover til henimot 1650. Lauritz eide hele gården alene. Det nevnes at en tid på 1600-tallet var Allerødætten blant de mest velstående i bygda Kråkerøy og eide andel i flere gårder rundt om. Gården har vært i slekten i uminnelige tider.
I 1617 eier Lauritz også 1 hud i Svanekil på Hvaler. I 1635 sees han dessuten å være eiende av 11/2 pund i Slevik i 0nsøy. Han må således ha vært en ganske velstilt mann. Hans kone kjenner vi ikke, men han hadde 3 sønner:

1. Lambret Lauritzen, død 1559, nevnes sammen med sin far så tidlig som i 1622, men først fra omlag 1650 synes han å ha overtatt bruken av gården alene. I 1653 eide han 3 skinn i Svanekil, i 1649 eide han dessuten sammen med sine medarvinger jord i Slevik. Ved sin død i 1659, skifte 5. juli, eide han 8 skinn i Allerød. Lambret var formodentlig barnløs, sønner kan han i hvert fall i sees å ha hatt.

2. Knut Iauritzen, død 1659, eide 12 skinn i Allerød i 1650-årene. Hans enke ga sin manns brorsønn Helge Didriksen “nogen aarstid at forbliffue paa Alderød indtil hand kunde forhøre sig nogen leylighed”. Knut hadde barna fChristen, Jacob (sjømann i 1671), Bent, Anne og Tore. Sistnevnte var gift med Jon Torbjørnsen.

3. Didrik Lauritzen. Se neste ledd.

Didrik Lauritzen, født ca 1592, død 2.1.1659, kom til Svanekil ca.1645. Han eide i 1647  9 skinn i Svanekil. Han ble 1659-60 utplyndret, ble ikke skattelagt, og familien var 1661 forarmet. Enken nevnes boende på gården i 1664 sammen med sine sønner. Han ble begravet  2.1.1659, 67 år. Han var i 44 år gift med Anne Lassesdatter bgr. 3.pinsedag (5.6.) 1666, ca.70 år.

Barn:
1. Ragnhild gift med Ellef Gunnerød i Svinndal.

2. Torborg f. ca. 1620, g.m. Søren Heljesen, Holte.

3. Hans, f. ca. l627, brukte en del av Svanekil fra l661. Han solgte 1.2.1671 3 skinn i Allerød til broren Helge, som da bodde på Allerød. Han var soldat da han 3.3.1654 ble innstevnet i en farskapssak. Han ville ikke ekte barnets mor, Giertrud Andersdtr. Kile, og ble dømt til å betale henne 6 riksdaler i løpet av 3 år. Han ble begravet ca.12.11.l676 sammen med sin eldste datter. Hans ble første gang gift med Pernille (29.11.1663), bgr. 26.2.1668, 36 år 8 mndr. gammel. Sammen hadde de barna: Diderich bgr. 12.7.1685, 21 år gammel og Anne bgr. 1676 sammen med sin far, 5 år 2mndr. gammel. Hun hadde siden hun var 3/4 år gammel vært hos sin moster Maren Pedersdtr. g.m. Halvor Utgård. Andre gang giftet han seg 2.7.1671 med Ingeborg Nielsdtr., som ble gift andre gang 1695 med Ole Tollefsen Skjelsbu. De døde begge 1711. Hun var datter av Niels Henriksen Løkkeberg. Med Ingeborg hadde han barnet Pernille, bgr. 8.11.1676, 4 år og 3 mndr. gammel.

4. Helge. Se neste ledd.

5. Laurits, var i utlandet 1659, Svanekil 1671, makeskiftet bort sin part i Svanekil mot en part i Allerød.

6. Oluf født ca. 1638, bgr. 29.8.1728, brukte 1664 sammen med sin mor 1 hud, 4 skinn i Svanekil. I 1671 makeskiftet han til seg 3 skinn i Svanekil mot 3 skinn i Allerød til broren Helge. I 1679 ble han sammen med Søfren Kile tilsatt for å ha oppsyn med sabbatens helligholdelse på Kirkeøy. Han var kirkeverge 1689-91, lagrettemann 1682-84, 1687, 1698, 1709. Han innga seg 11.11.1723 på grunn av høy alder til svigersønnen Anders Vetlesen. Han giftet seg 17.11.1667 med Gunvor, bgr. 15.1.1719. Datter av Niels Henriksen Løkkeberg. Hennes søster Ingeborg var gift med Hans Didriksen. Sammen hadde de barna Anders, Anne, Pernille og Svend.

Helge Didriksen født ca. 1635, var 31 år 1666 og bodde da nå Allerød, Kråkerøy, som ha brukte halvdelen av. Han kjøpte 1.2.1671 3 skinn i A11erød av sin bror Hans, og samme dato makeskiftet han til seg 5 skinn i Allerød mot 3 skinn i Svanekil til broren Ole. 7.3. samme året makeskiftet han til seg og broren Lars (Laurits) 1 hud i Allerød mot 1 hud og 2 skinn i Svanekil, som ble overlatt deres farbror Knut Larsens barn. Den 14.2. samme år var det sak angående åseteretten til A1lerød mellom Knut og Didriks barn, og det opplyses da at Knut var eldste bror. Helge måtte flytte fra Allerød, og i hvert fall fra 1672 bodde han nå Svanekil og døde her 17l3, bgr. 26.3. Han var lagrettemann 1697, 1699. Helge betalte 1711 skoskatt for 4 personer. Han giftet seg 30.11.1662 med Maren Olufsdtr. Botne (i sitt 29. år ved vielsen) bgr. 30.ll.17l0. Datter av Ole Andersen Botne. Barn (antall og rekkefølge ukjent).

1. Sigvard (Sivert) Helgesen, død 1761,101 år, som nok er for høy alder.

2. Maren født 1663, gift 1688 med Anders Stenersen, se neste ledd.

3. Bodil født 1676, gift 1712 med Anders Olufsen Svanekil Nordre.

4. Dødfødt sønn bgr. 21.6.1678, tvilling med:

5. Hans bgr. 23.6.1678, 3 dager gammel.

6. Bergitte, Berte, gift 1702 med Biørn Olsen, Lammenes.

7. Martha. Hun og Mads Skjærhalden var 1702 faddere for hennes søster Bergittes barn, og 14.1.1708 fikk Marthe Svanekil et dødfødt barn med Mads Skjærhalden som da var ektemann. Mon det var henne som døde på Gjuerød i 1716?

8. ? Ragnhild, fadder 1712 på Lammenes.

9. Anne gift med Anders Rasmussen, Bøbakke i l707.

10. Anne fadder 1707 sammen med den gifte søsteren Anne og var ugift 1714. Disse to søstre av samme navn døde begge på Bøbakke, en ble bgr. 14.l.1725 og en 11.1.1726.

11. Hans. I 1717-20 nevnes enken Berte istedenfor Hans Helgesen og hun var forarmet. Det er vel hans søster som var gift med  Biørn Olsen Lammenes. Hans kjøpte 1720 av sine med- arvinger 1 hud og 4 skinn med bygsel i Svanekil. Med sin egen arvedel eide han nå halve Svanekil, som han 1724 solgte til sin svoger Anders Stenersen. Samme år bygslet han en fjerdepart i Utgård N., Stranden og flyttet dit.

 

Maren He1gesdatter, Svanekil, døpt1663, bgr. 6.4.1733,  69år 7 mndr. gammel.(Skifte 20.4.1733?). Hun giftet seg 1688 (25.11.) med Anders Stenersen født 1661 på Viker, død på Svanekil, bgr. 27.11.1742, 81 år, sønn av Stener Andersen Viker. Han eide og brukte halvparten av Viker og bodde der i hvert fall til 1723, da han var lagrettemann fra Viker. I 1724 kjøpte han halve Svanekil og i 1725 solgte han nesten 1 hud i Li til sin brorsønn Halvor Christophersen. De hadde følgende barn:

1. Stener dpt. 8.9. 1689, fadder l712, ellers ukjent.

2. Simon dpt. 6.9.1691,Viker, Rød S.

3. Ole dpt. 9.11.1692. Det er antagelig han som nevnes på Svanekil sammen med Halvor 1743-46, 48.

4. Siri dpt. 8.7.l694, bgr. Alle Helgensdag, 17 uker og 2 dager gammel.

5. Helvig dpt. 7.8.1698, gift 1733 med Simon Corneliussen Herføl.

6. Lauritz (Lars) dpt. l9.3.1702, se Viker.

7. Halvor. Se neste Ledd.

8. Mari født 12.11.1707, dpt. 20.11, gift med Niels H. Barfod, Sandbrekke.

 

Ha1vor Andersen Svanekil N, dpt. 26.10.1704, bgr. 15.3.1761, 56 år og 4 mndr. gammel. Han var lagrettemann l735, 37, 47, 52, 59. Han kjøpte 1740 og 1741 andeler i Svanekil av sin far og medarvinger, og 1745 kjøpte han odels- og åseteretten til halve Svanekil av Helge og Niels Hanssønner, Hans Helgesens sønner fra Stranden. Han solgte 1743 part i Spjær til sine svogere Peder Christophersen Vauer og Ole Larsen Skipstad (Spjær). I 1744 eier han jord for 20 riksdaler, og det må da være jord utenon Svanekil. Halvor var gift hele 3 ganger.
Første gang med Martha Frideriksdtr., Lillefosser, bgr. 8.3.1733, 24 (29?) år.  De giftet seg 4.5.1732. Hun ble begravet sammen med sin dødfødte sønn. Hun var l731 på Prestegården og sto fadder for Biørn Christensen som 1764 var husmann på Svanekil. Halvor giftet seg så 23.5.173A med Bodil (Boel) Arnesdtr., bgr. 30.7.1741. Datter av lensmann Arne Nielsen Spjær. Etter foreldrenes død kom hun til Li, hvor hun bodde i 1734. Hennes formynder var vel Hovel Pedersen Li til hvem Halvor kvitterte for hennes arv 1734. Halvor giftet seg for 3. gang 5.11.1741 med Inger 0lsdtr. f. ca. 1720, d. 1801, som var datter av Ole Svendsen Holte. Etter Halvors død giftet hun seg igjen med Anders Pedersen (Bolt) ,Svanekil N, i 1764, hvis bror ble gift med hennes datter. Barn:

1. Dødfødt sønn bgr. 1733 sammen med moren. (fra 1. ekteskap)

2. Marthe Maria dpt. 12.6.1735, bgr. 13.1.1776.(Fra 2. ekteskap).

3. Anders. Se neste ledd.

4. Stener dpt. 15.12.1739, bgr. 17.1.1740, 6 uker gammel.

5. Arne dpt. l8.12.1740, bgr. 3.5.1742.

6. Marthe dpt. 25.11.l742. Hun var gift 2 ganger. Første gang med Niels Jørgensen (Brandt)  1766 fra Kjenvik, se Brekke. Andre gang gift med Jacob Pedersen Svanekil N, 1774, hvis bror var gift med hennes mor. (Fra 3. ekteskap).

7. Boel dpt. 14.3.1745, gift 1768 med Anders Andersen Stafsengen.

8. Ole-Anna dpt. 22.1.1747, bgr. 5.3. s.å., 5 uker 3 dager gammel.

9. Maren dpt. 2.2.1748, bgr. 24.10.1751.

10. Johannes dpt. 9.8.1750, bgr. 1755.

11. Maren dpt. 26.11.l752, gift 1774 med Ole Andersen Stafsengen.

12. Hendrich dpt. 24.11.1754, bgr. 18.1.1756,1 år 7 uker gammel.

13. Johannes dpt. 27.2.1757, konfirmert 1774, lever 1783.

14. Ole dpt. 1.6. (notatet er overstrøket i kirkeboken) 1760, konfirmert 1777, 17 år. Se Lauer.

Anders Halvorsen Svanekil S, dpt l0.3.1737, bgr. 18.3.1803. Han var gårdbruker og prestens medhjelper. Han var 1762 matros og 1764 bodde han på Urdal. I 1765 (6.3.) solgte han sin hustrues arvepart i Urdal til svogeren Iver Olsen. Etter sin far arvet han 1761 nesten 3 skilling i dennes eiendom, i 1765 kjøpte han sin stemors part i samme, 93/4 skilling , og 1783 innløste han sine søskens parter og eide da hele denne eiendom. I 1769 pantsatte han 1 hud 3 skinn for 100 riksdaler til sin svigermor Barbara Syversdtr. Urdal. Hun bodde hos ham til sin død l773, og hans sønn Halvor, som var hennes eneste arving, arvet da denne obligasjon, som ble fornyet 1776 og 1794.

Da Barbara Syversdtr. var død,  Anders Halvorsen bare oppgitt at hun etterlot seg denne obligasjon på 100 riksdaler, men han ble inn kalt til sorenskriveren for å stå til rette for de ting hun ved skifte 1769 etter sin datter hadde forbeholdt seg. Han svarte at hennes etterlaten-skaper var så ubetydelige at han aldri kunne tro at de skulle angis til registrering, siden han i så mange år hadde fødd henne at han mente han kunne ha fortjent å få det lille som var til overs av det nevnte løsøret. Det hadde vært en svart ku, l seng med gode klær, l stor kiste med gangklær og 1 lerretsvev. Av dette var nå til overs en seng med klær, som kunne takseres til 2 riksdaler, og 1 kiste med noen få gangklær taksert til 4 riksdaler. Svigermoren hadde selv fortært kua og brukt lerretet. Sorenskriveren sa imidlertid at skiftet måtte gå sin gang, og at Anders Halvorsen hadde pådratt seg betydelig mulkt ved så lenge å ha fortiet dødsfallet, men på grunn av hans fattigdom og uvitenhet ble dette frafalt. Men han måtte ut med 6 riksdaler i skifteomkostninger.

I 1775 pantsatte han 9 skinn til Hans Olsen Holme, Kråkerøy for 90 riksdal, avl. 1782. Ved skifte etter hans 2. hustru ble eiendommen taksert til 183 riksdaler, løsøre 47 riksdaler. Av gjeld var det, foruten de to obligasjoner til Hans Olsen Holme og Halvor Andersen, 6 riksdaler til hennes far, 4 riksdaler til Jon Ørdal, 6 riksdaler lånt av Amund Holte til begravelsen, og innestående landskyld av hans brødre Johannes og Ole Halvorsens jord i Svanekil etter skifte 16.3.1761, 5 skinn 2 skl., for 17 år = 10 riksdaler 91/2 skilling. Dertil kom skifteomkostninger. Boets netto ble 19-3-221/2. Med sin 3. hustru, Pernilla Rasmusdtr., fikk han 1779 løsøre for 148 riksdaler og part i Holte for 32-2-l0, og i 1781 20 riksdaler arv etter hennes besteforeldre. I 1794 pantsatte han 6 skilling i Svanekil til sønnen Haivor for 99 riksdaler som var en del av dennes arv, idet han lot 99 av 100 riksdaler bli stående som pant, avl. 1804 ved skifte etter Anders Halvorsen.

I 1801 var Anders Halvorsen prestens medhjelper. Han bodde med sin 3. hustru og barna Ellen Cathrine, Johannes og Rasmus på Svanekil Søndre,

 hvor også sønnen Halvor, som var matros og enkemann, bodde som ”inderst” med barna Ole og Berte og tjenestepiken Marie Olsdtr. fra Stafsengen, født 1774.

Ved skifte 1803-04 etter Anders Halvorsen ble 2 huder i Svanekil taksert til 575 riksdaler og løsøret til 120-116. Av gjelden var den nevnte obligasjon til sønnen Halvor, 99 riksdaler, og renter av 30 rd., sønnen Arnes morsarv 52-2-9, begravelsesvederlag til enken 30 rd., tjenestelønn til datteren Ellen for 6 år 30 rd. Netto ble 389-3-11. Ved skifte 1808 etter enken Pernilla Rasmusdtr. ble 1 hud i Svanekil taksert til 337 rd., løsøre solgt ved auksjon for 169-1-3. Av gjelden var sønnene Johannes’og Rasmus’ farsarv hhv. 35-8 og 38-8, og piken Anne Lerets lønn 4 rd. Boets netto ble 404-2-16. Halvor Andersen mente at den fjerdepart i gården som enken brukte, ikke kan bli vurdert. Anders var gift 3 ganger. Første gang 17.7.1763 med Elen Torgersdtr., f. 1769, 27 år 2 mnd. 2 uker gammel, skifte 26.6.1769. Hun var datter av Torger Andersen Urdal. Andre gangen han giftet seg var 25.11.1770 med Cathrina Haagendtr., f. l752, bgr. 24.9.1778, 28 år 3 mnd. 21 d. gammel. Datter av Haagen Larsen Sandø—Rød. Tredje gangen giftet han seg 24.1.1779 med Pernilla Rasmusdtr. i. l757, bgr. 3.10.1808. Datter av Rasmus Nielsen Holte.
Anders var far til mange barn:

1. Halvor dpt. 9.9.l764, d. 9.5.1850. Gårdbruker, los. Det ser ut som han bodde på Bøbakke l794, Svanekil l796, S. Bøbakke 1798, men bodde i hvert fall 1801 som 2. familie på Svanekil S., var enkemann, matros og innerst, med barna Ole og Berte og tjenestepiken Maria Olsdtr. f. l774, fra Stafsengen. I 1815 var han los og gårdbruker. Han var gift 2 ganger. Første gang 14.8.1791 med Maria Olsdtr., f. 1766, bgr. 27.4.1800. Datter av Ole Erichsen Rydningen. Andre gang giftet han seg 3.3.1804 med Karen Olsdtr. f. 178l, d. 12.3.1853. Datter av Ole Rasmussen Kile. Halvor var far til 11 barn. (Fra 1. ekteskap)

2. Boel dpt. 8.2.l767, bgr. 22.2, 2 uker gammel.

3. Tolline tvilling med nr. 2, dpt. og bgr. samtidig.

4. Torgier dpt. 24.4.l768, bgr. 29.5., l mnd. 2 uker gammel.

5. Niels. Se neste ledd. (Fra andre ekteskap)

6. Arne dpt. 28.ll.l773, bgr. 26.12, 5 uker.

7. Peder dpt. 22.1.1775, bgr. 19.2, 4 uker.

8. Arne dpt. l7.ll.l776, konfirmert l792, d. 1803.

9. Dødfødt sønn begravet 1778 sammen med moren.

10. Carl dpt. 26.9.l779,bgr. 10.10,14 dager gammel.(Fra 5.ekteskp.)

11. Ellen Cathrine dpt. 8.10.l780, gift 1803 med Erich Olsen Rydningen, se Verpet, Korshavn.

12. Boel dpt. 14.9.1783, bgr. 26.10,1 mnd. 1 uke.

13. Johannes dpt. 27.4.l728, konfirmert 1805, i engelsk fangenskap l812, lever 1816.

14. Rasmus dpt. l4.11.1790, bgr. 17.7.1791.

15. Boel dpt. 6.5.l792, bgr. 20.2.1793,9 mnd. gammel.

16. Rasmus dpt. 17.8.l794, konfirmert 1811, bodde da på Verpet, druknet 29.6.1812 på hjemreise fra Kjerringviken, hvor han gjorde tjeneste ved kanonbåt. Skifte 1812.

Niels Andersen Holm, dpt 24.ll.l771, d. 10.8.1849. Han var 1801 matros og bodde hos svigermoren på Kjenvik, men flyttet samme året til plassen Nygård (Koltorp), der familien bodde til de vel 1811 flyttet til Holm. Her hadde det tidligere vært husmannsplass, men ble solgt 18.10. 1811 for 9000 riksdaler til Niels. Han var 1817 matros og 1829 gård bruker. Han kvitterte 16.3.1792 for sin arv etter moren 5 rd., etter morfar 18-3-l0,etter mormor 19-1-21 og morbror Erich Haagensen 9-1-2, tils. 52-2-9, og i 1801 for sin kones fars 27-1-5 + renter og i 1805 for sin farsarv 38-1-10. Han var gift 2 ganger, men den første konens navn kjenner vi ikke. Den andre gangen giftet han seg 18.1.1801 med Berthe Larsdtr. (Brandt) f. 25.2.l776, d. 8.8.1848. Datter av Lars J (Brandt), Kjenvik. Barn:

1. Dødfødt datter bgr. 8.8.1802. (Fra 2. ekteskap)

2. Anne Katrine f. 3 l823, gift 1838 med Ole Amundsen Holte, Kjenvik.

3. Lars Jørgen dpt. 28.l2.1806, bgr. 22.7.1808.

4. Elen Lorine. Se neste ledd.

5. Arne f. l6.4.1813, konfirmert 1829,d. 1.5.1897 var 1848 jaktefører og senere skipper. Giftet seg 15.12.1848 med Johanne (Hanna) f. 1824 i Askim, Sverige, innflyttet 7.3.1847 til Holm fra Sverige,d.l1.10.1880. Datter av Lärs Olsen. De hadde 6 barn. I 1875 var dattcren hjemme og hjalp moren, de to eldste sønner var matroser, og den yngste hjalp faren. Der var en tjenestepike Randine Andersdtr. f. l859, dtr. av Anders Rasmussen Rød N. I 1891 var Arne Nielsen gårdbruker og enkemann.

Elen Lorine Nielsdtr. Leret, dpt 18.2.1810, konfirmert 1828,d. 10.8.1285. Om Elen I:orine vet vi lite, men hun giftet seg 23.11.1842 med Gundroe Eilertsen Leret, f. 26.7. 1820 i Glemmen, konfirmert i Hvaler 1836,d. 26.12.1912 på Granholmen, underholdt av fattigvesenet. Han var sønn av Eilert Hansen Engedal (se anetavlene I og III). Eilert Hansen  fikk skjøtet på Leret 15.4.1829 for 200 spesidaler, som betinget seg husly i våningshuset hos sønnen Gundroe, men flyttet til Engedal Ørdal ca. 1845, og solgte Leret 20.10.1842 for 150 spesidaler til Niels Carlsen f. 1809, d. 29.l21866, ugift, skomaker og jordbruker. I 15.2.1843 for 300 spesidaler kjøpte Gundroe Leret. Gundroe var før det matros. I 1875 bodde yngste sønnen med familie hos ham, i 1891 var det omvendt, Gundroe bodde hos sønnen, var jordarbeider og hadde noe formue. Han solgte nemlig 25.11.1878 Leret til sønnen Hans Amandus Gundrosen og forbeholdt seg og hustru rett til å bo i kammerset, med adgang til kjøkkenet. Elen Lorine og Gundroe hadde 3 barn sammen:

1. Andrine Birgitte f. 22.6.l843, konfirmert 1857,utflyttet 1877. Gift med Johan Andersen Furuholmen,Varteig (1912).

2. Nicolai Edvard f. 9.6.1847, konfirmert 1861, neste ledd.

3. Hans Amandus f. 15.6.1850, konfirmert l864, d. 25.3.1932. Han var i 1875 matros og bodde med sin familie hos sin far. I 1891 var han båtsmann, gårdbruker og fisker. Han kjøpte nemlig 1878 bnr.6 på Leret. Senere eide han også bnr.5. Han giftet seg 13.1.1871 med Maria Sofia f. 20.12.1848 i Skee, Sverige, d. 11.5.1928. Datter av bonde Nils Hanson Østra Hemmen, Skee, Sverige. Hun flyttet 19.4.1869 fra Skee for å tjene hos Chr. Hansen i Botne. Søsteren Amalia ble gift med svogeren Nicolai E. Gundroesen. Hans og Maria hadde 5 barn.

Nicolai Edvard Gundrosen, f. 9.6.1847, d. 22.6.1895 i Antverpen. Han var 1865, 1875 matros, i 1891 seilsyer. Kjøpte Oppegård vestre (bnr. 5) på Nedre Reff 21.2.1872 fra maler A. Johannesen. Han eide også Leret bnr. 5. Han pantsatte 1892 en ikke skyldsatt del av gnr. 17.1 for kr. l00, avl. l90l, og pantsatte 1894 sine hus på Reff for kr. l00, avl. 1901. Hans enke pantsatte 1897 andeler i Reff til sønnen Iorentz for 1000 kr. og Carl for 200 kr., avl. 1901. Nicolai ble gift med Amalie f. 16.2.1845 i Skee, Sverige i 24.1.1868. Hun er antakelig død i Fredrikstad. Datter av Nils Hanson Østra Hemmen, Skee. Hennes søster Maria var gift med mannens bror Hans Amandus Gundrosen. Sammen hadde Nicolai og Amalie 9 barn:

1. Emil Gotfrid f. l.l0.l868, konfirmert l883,var 1891 handelsbetjent, utflyttet 1896/20 til Fredrikstad Ø., var kjøpmann 1912.

2. Hans Edvard f. 20.10.l870, konfirmert 1885,gift 24.11.1897 med Ingeborg Kristiane Moe fra Brenne, f. 1867. Var lettmatros l89l, styrmann l897, i 1898 bosatt i Stenlien, Skjærhalden, l9l2 i Fredrikstad.

3. Elise Amine f. 2.5.1873, konfirmert 1887, tjente 1891 på Huser S., utflyttet 1895 som tjenestepike til Asker, var i 1912 g.m. stuer Karl Andersen, Asker.

4. Carl Edvin f. 28.l1.1874, konfirmert 189,var kokk til sjøs, utflyttet 1903 til Fredrikstad Ø. , bodde 1912 i Vaterland der.

5. Lorentz Christian. Se neste ledd.

6. Nikolai Alfred f. 25.7.1879, konfirmert 95, d. 15.1.1954. Han kjøpte Urholmen 22.1.1907 for kr. l700. Han var styrmann. Gift med Anna Gurine Pedersen f. 11.1.1883 i Glemmen, d.  13.4.1962. De hadde 5 barn.

7. Hermann Ludvig f. 25.9.1882, konfirmert 97, 6.11 og 30.56.

8. Johan “Adolf” f. 8.12.1885, konfirmert 1900, utflyttet til Fredrikstad 1910, gift med Marie. Han var 1929 postbud. De bodde på Hassingen i Glemmen. I 1929 ga de sin sønn Johan Gundersen gavebrev på en sportshytte på Urholmen og en motorsnekke, verdi kr. 1000. De hadde ingen hjemmel.

9. Vilhelm f. 25.l0.1888,d. 20.8.1889.

Lorentz Christian Gundrosen (Gundersen) f. l0.12.1876, konfirmert 1891, d. 22.10.1949.Var sjømann. Han kjøpte andelene i Reff, bnr.5 og bnr. 6, med rett til å have en ku i innmarken til bnr.3 (som nå eies av Roland Vilhelm Reffsgård), skjøte 21.2.1901 fra eier av bnr.3.Lorentz giftet ser 2 ganger. Første gang 12.12.1902 med Klara Sofie  Pedersen, f.1880, d. 22.1.1935. Datter av August Pehrson (Pedersen), Herføl. Etter Klaras død giftet han seg med Anna Kristine Lindberg f. 11.7.1890 i Fredrikstad Ø. Hun var på Kveldsol i 1972. Alle barna er fra første ekteskap.

1. Lilly Karoline f. 7.8.1904. Bor nå tomt 4.1.28. 1 Skjærhalden. Enebolig bygd 1954.Tomten festet 1951 or 50 år, avg. kr. 54. Giftet ser med Helge Peder Krogstad, f. 7.4.1901 i Hvaler, d. 9.9.1965 på Sentralsykehuset. Han var 1enge sjømann. Sønn av Ole Steffensen Krogstad, Meråker og Petra Hansine Pedersen, Skjærhalden. Han kjøpte 1937 Koltorp som b solgte 1941 og flyttet til Skjærhalden. Barn: 1) Martha f. 30.9.1924 (far Kristian Fredrik Hansen, Nordli, f. 28.11.1901, g. m. Gudrun Kristine f. l908, datter av Aksel Olaves Petersen), gift med Kåre Wiklund (Eilert som mellomnavn) fra Solhaug, Holte, født 6.4.1922, styrmann. De festet 1961 tomt i Skjærhalden som ble solgt til Egil Adolfsen 1970. Overtok 1975 Solhaug for kr. 42000. De bor nå i Fredrikstad Ø. 2) Gerd f. l6.8.1927, g. m. Alf Kolbjørn Iorentzen, Nyheim f. 30.ll.l926. De overtok bnr. 101, Bryggen, l956 for kr.100 som feriested. Bor nå i Halden. 3) Lorentz f. 11.10. 1933, var 1965 ansatt på Lier, siden 1970 ansatt som maskinsjef på Østfold Psykiatriske Sykehus.  G. m. Greta Johansen, Spjær. De bor nå i Fredrikstad. 4) Klara Helene (Lena) f. 4.6.1940 i Skåra i Sverige, g. m. Robert Dahlstrøm, Idd. 5) Lilian f. 21.3.1943 i Sverige, g. m. Arne Heggen, Halden.

2. Kristian ”Bjarne” f. l0.12.1905, d. 28.5.1979, var blind, men på tross av sitt handikapp var han en flink salmaker og drev verksted. Han festet tomt 4.1.26, Gropa, hvor han bygde enebolig i 1956. Gift med Kari Johansen f. 21.2.1919 i Molde. Hun var meget musikalsk og kunne spille både gitar og piano. Sammen med sin mann opptrådte hun mye offentlig med høytlesning, sang og spill. Hun var også blind. Barn: Ingvild f. 25.4.1948, g. m. Tor Barm, Vesterøy.  2) Elin f. 18.4.1957, d. 20.4. nå Rikshospitalet.

3. Amelie Pauline f. 19.l0.1907, d. 22.9.1968. Hun ble kalt for Maggi. Ved morens dødsleie 1ovet hun å ta vare på og oppdra sine yngre søsken til de var blitt voksne, noe hun holdt. Hennes gode humør vil bli husket av de som stod Maggi nær. Hun døde av kreft. G. m. Tom Benjamin Blom Ramholdt f. 16.12 19ll, sønn av Gust Leon Ramholt, Ramsholt f. 22.4.l886, d. ca. 1950 og Laura Johnsen, f. Blom, Fredrikstad. Hun har trolig utflyttet til Amerika. Tom ble døpt 25.5.1912 i Rakkestad, men flyttet allerede som 3-åring til Kirkeøy der han vokste opp hos sine besteforeldre på Ramsholt, August Johnsen f. l6.l0.1854 i Sverige, d. 22.5.1934, og Lovise Josefine Lindahl f. 22.10.1856 i Hvaler, d. 22.10.1931. Tom giftet seg med Maggi 8.8.l938 i Hvaler Kirke. De bodde på Skjærhalden fra 1945 til 1957 da de flyttet til Kråkerøy.   Barn: 1) Tom f. 6.11.1942 er utdannet sivilingeniør og er an satt som lærer ved universitetet i Zurich der han nå er bosatt, g. m. Jolanda Nido, Sveits f. 6.3.l942.  2) Guro f. 2.3.1945 g. m. Geir Poppe f. 4.7.1939, Hamar. Han er overkokk på Stabburet i Fredrikstad. De er bosatt i Labråten i Fredrikstad. 3) Marit f. 23.3.1947 g. m. Tore Andreasssen, Kråkerøy, f. 3.4.1944, formann på De-No-Fa i Fredrikstad.  4) Gunhild f. 17.11.1950, g. m. Per Johansen, Lisleby, f. 16.10.1948 som driver Glemmen Handel sammen med sin far.

4. Ruth f. l3.1l.l909, d. 7.ll.1978. Hun var gitt to ganger. Første gang med stenhugger Nils Johan Nilsen f. 1900, d. 2.1.1941 fra Holte. De giftet seg 21.9.1932. Etter at Nils døde giftet Ruth seg i 20.2.1943 med Peter Nilsen Svanekil f. 1l.3.l292, sønn av Erik Nilsen, Svanekil og Karen Johanne Halvorsen. Ruth måtte allerede som 15-åring ut å tjene til livets opphold. Hun jobbet som tjenestepike i Fredrikstad, Hvaler og Torsnes til hun som 22-åring giftet seg med Nils. Etter 8 års ekteskap døde Nils av tuberkulose og Ruth måtte atter ut å tjene.

På Svanekil traff hun Peter som senere fridde. Ruth døde av kreft. Peter, agronom 1915, overtok skjøtet på Svanekil 1.7.1929 fra sin mor og sine søsken for kr. 7500. Moren ble betinget opphold på gården for sin levetid, hans søsken Torine, Kar1 og Halvor likeså, mot å yte arbeid eller betale årlig kr. 400 hver. Karl Nilsen fraskrev seg sin odelsrett. Peter kjøpte 1966 bnr.6, ca 25 da. av Lekevollen, bnr.2. Han var ensatt i Hvaler Sparebank 1934-62, formann i styret 1942-62. Formann i Hvaler Jordstyre 1929-62. Har vært medlem av styret

i Hvaler Brannkasse, medlem av Hvaler Landmannslag, Hvaler Hagebrukslag og Hvaler Innkjøpslag. Hvaler Landmannslag og Hvaler Hagebrukslag er nedlagt for noen år siden. Peter bor nå på Svanekil. Barn: 1) Thor f. 2.1.1935 (fra 1. ekteskap) Forpakter (1970) Store Rød, giftet seg 19.5.1956 med Grethe Wendel Johannessen f. 5.10.l935, datter av Karl Wendel Johannessen f. 26.6.1900 5. Halden og Gudrun Waldenstrøm f. 5.10. 1903 i Halden. 2) Erik f. 2.10.1943 (fra 2. ekteskap), avdelingssjef for Ditlev-Simonsen, gift med Gro Mørch . 16.2. 1952 datter av Gerd og Gunnar Mørch. De er for tiden bosatt i Oslo. 3) Karen Johanne f. 3.12.1944 gift med dykkeringeniør Åge Johannessen, Fredrikstad, f. l9.1.44, sønn av Amy og Erling Johannessen. 4) Arne Petter f. i 1.2.1946 eier og driver Svanekil S. etter han i april 1977 overtok gården, g. m. Else Margrethe Torgersen fra 4.1.23 på Skjærhalden f. 15.2.1958. Hun er datter av murer Harry Torgersen, Ørekroken f. 17.9.1914 og Alfild Therese Karlsen f. 12.10.1922.

5. Gunnar Reff Lorentzen f. 7.8.l912, sjømann,støperiarbeider, Greåker 1949. Gunnar kjøpte Fjellheim i Botne etter skifte av Jørgen Halvorsen i 1942 for 5000 kr. I 1950 solgte han det igjen for kr. 8200 til feriested. Flyttet så til Tindlund i Greåker der han nå bor. Gift med Vivi Olsen fra Greåker datter av Ole og Thora Olsen. Barn: 1) Laila g. m. Knut Løvli Fredriksen f. 1947 fra Botne.  2) Øyvind.  3) Linda.

6. Lorentz Karsten f. 31.5.1914, d. 20.12.1979. I Oslo 1949. Fikk skjøte fra sine medarvinger på bnr. 5 og 6 for kr. 9.720. Ugift.

7. Sara f. 31.3.1916, se neste ledd.

8. Rolf Reff Gundersen f. 1918, g. m. Lill Stensvik fra 10.6, 7, f. 1922. Bodde på Kilebryggen 1949, Kråkerøy 1970.

9. Arne Reff Gundersen f. 1922, ekspeditør, Oslo 1949.

10. Finn Georg Lorentzen f. 2.4.1926, Han er utdannet maskinist og har som sjømann i innen- og utenriksfart i 1970, drev privat reparasjonsverksted.Bor på 4.1.27. Enebolig bygd 1954. Tomten festet 1954 for 50 år, avg. kr. 54. G. m. Judith Isabella Pettersen, f. 10.6.1928, fra bnr. 23. Datter av Axel Norman Pedersen (Pettersen) f. 11.8.1883, d. 26.5.1970 og Hanna Elise Olsen Stråsen f. 7.3.1890. Barn: 1) Mai-Britt f. 12.8.1949, g. m. Per Buntz, Oslo. 2) Håkon f. 12.8.1955. 3) Harald f. 28.12.1956. 4) Unni f. 23.9.1962. 5) Finn Olav f. 3.12.1965.